تعرفه ها

تعرفه ها جدید

روی جلد4/800/000تومان
پشت جلد3/800/000تومان
صفحات 1و2 (روبروی هم)1/400/000تومان
صفحات 3تا10 (روبروی هم)1/300/000تومان
2صفحه آخر(روبروی هم)1/300/000تومان
5صفحه ما قبل آخر (روبروی هم)1/200/000تومان
دو صفحه داخلی(روبروی هم)1000/000تومان
یک صفحه داخلی500/000تومان
لت اول(دو صفحه)2/000/000تومان
لت وسط(چهار صفحه)3/200/000تومان
لت آخر(دو صفحه)1/700/000تومان

تعرفه آگهی در صفحه اول سایت

Aسایز PX100×250400.000 تومان
Bسایز PX100×250350.000 تومان
Cسایز PX100×250300.000 تومان
Dسایز PX100×250250.000 تومان